Generel zelene

ČO JE GENEREL ZELENE

Generel zelene bilancuje jestvujúce plochy zelene, najmä plochy zelene v zastavanom území a v správe obce (mesta), zhodnocuje stav funkcného využitia a priestorového pôsobenia a jej kvalitu, resp. mieru poškodenia plôch zelene. Bilancuje kvantitatívne charakteristiky mestskej (obecnej) zelene, najmä výmery a kapacity plôch v zastavanom území. Hodnotí potenciálne možnosti dalšieho rozvoja jednotlivých druhov zelene v zastavanom území. Generel zelene je doplnený základnými podkladmi o intenzitných triedach údržby zelene ako pomôcky k riadeniu údržby zelene. Predmetom generelu je mestská (obecná)...