ČO JE GENEREL ZELENE

Generel zelene bilancuje jestvujúce plochy zelene, najmä plochy zelene v zastavanom území a v správe obce (mesta), zhodnocuje stav funkcného využitia a priestorového pôsobenia a jej kvalitu, resp. mieru poškodenia plôch zelene. Bilancuje kvantitatívne charakteristiky mestskej (obecnej) zelene, najmä výmery a kapacity plôch v zastavanom území. Hodnotí potenciálne možnosti dalšieho rozvoja jednotlivých druhov zelene v zastavanom území. Generel zelene je doplnený základnými podkladmi o intenzitných triedach údržby zelene ako pomôcky k riadeniu údržby zelene. Predmetom generelu je mestská (obecná) zeleň.

 V súčasnej dobe legislatíva Slovenskej republiky umožnuje riešit oblast zelene vo väčších detailoch. Z najvýznamnejších zákonov je treba citovať zákon c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý v svojom paragrafe 69, odseku i. ukladá obciam obstarávať a schvaľovať dokument miestneho systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. Problematiku zelene zahŕňa aj stavebné právo. Stavebný zákon c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ako vidíme v texte jednotlivých jeho ustanovení, obsahuje osobitné predpisy vo väzbe na zeleň napr. krajinno-ekologický plán, zásady a regulatívy územných plánov, územný generel a pod. Zákon hovorí, že tieto dokumenty sa povinne využívajú.